Om Spiralen

 

Spiralen - livets väg

Spiralen är en form jag tycker är vacker. Man kan se den på många ställen i naturen och i människors verk och uppfinningar.

För mig utstrålar den harmoni, balans och en väg för livet. Det är en meditativ form som kan leda oss in i oss själva och även till ursprungskällan där vi alla kan finna kraft och visdom. Genom att i bild eller form skapa spiraler, att gå eller dansa i spiral och att studera spiraler, kan vi nå lugnet och kärnan inom oss.

När harmoni råder går livet och vår utveckling i spiral.

Vår utveckling grundar sig på förståelse av omvärlden, det vi ställs inför. Förståelsen förändras ständigt via kunskaper och lärdomar vi gör i våra liv. Det gör att förståelsen aldrig kan återgå till en tidigare punkt, utan blir antingen djupare eller når nya höjder. Den nyvunna förståelsen blir avstamp för ny förståelse, kunskap och lärdom – utveckling sker och har skett.

 

Vetenskapen kallar detta en Hermenuetisk spiral.  

 

Det här kan, som jag ser det, appliceras på varje enskild individ, men också på samhället i stort. Modeinfluenser, musik mm återkommer, men vår utgångspunkt idag är inte densamma, vilket gör att det inte blir likadant som då. 

 

Likaså anpassar sig naturens livsmönster till spiralformen. Varje växtår ser olika ut. Växter och djur får därmed anpassa sig efter de förutsättningar som finns för att växa och överleva. Varje nytt växtår tar avstamp i föregående år. Födelse, levande, död och återfödelse är också ett exempel på en naturlig spiralformad utveckling om du väljer att tro på det.

Otaliga är de exempel i naturen vars form, växtriktning och fenomen antar spiralmönstret.

Tromber, cykloner, orkaner och virvlar är naturfenomen som uppstår då och då.

 

Humle, kaprifol och klematis är exempel på växter som har spiralformad växtriktning. Fröställningen i solrosen är perfekt spiralformad. Ormbunken rullar ut hela sig och sina blad som en spiral på våren.

Tittar du ute i skogarna, speciellt i gammelskogar, hittar du träd med spiralvuxen ved.  Det syns att stammen, främst under barken, är vriden. Det är ett naturligt fenomen, men inte direkt eftertraktat av det moderna skogsbruket som vill ha rakvuxen ved. Den spiralvuxna veden är svår att använda till att bygga med och tillverka möbler av.

I djurriket finns det exempel på spiraler i snäckor, ihoprullade ormar, sniglarnas älskog, narvalens tand och hornen på vissa getter.

Hos oss människor exemplifieras spiralen av korkskruvslockar, DNA-spiralen och håret som växer som virvlar. 

 

Inom yogatraditionen talas det om kundalinikraften. Ordet kundalini kommer från ordet ”kundal” som betyder spiral. Symboliskt avbildas kundalinikraften som en sovande orm, vriden i en spiral tre och ett halvt varv runt rotchakrat. Rent geografiskt i kroppen sägs kundalinikraften vila inuti korsbenet, längst ner i ryggraden. Denna kraft kan, med hjälp av övning och olika metoder, stiga upp genom kroppen och öppna upp för ett djupare medvetande.

 

Vi människor använder, som jag nämnde i början, spiralen i mängder av våra uppfinningar och skapelser. Arkitektur, spiraltrappor, korkskruvar, spiralblock, spiralfjädrar, skruvar, lågenergilampor, ornament, smycken, spirallabyrinter, lussekatter och konst är bara några exempel.

Jag kan bara spekulera i anledningen till varför vi använder spiralformen, men jag tror bland annat att hållfasthet, smidighet och estetiskt tilltalande form är anledningar till att vi använder den. Historiskt sett tror jag även att den har haft en stor helig betydelse.

Spiralen har använts som symbol av människorna i årtusende. Den äldsta funna spiralen finns ingraverad på en 24000 år gammal mammuttand, gjord av Cro-Magnonjägare.

Dess betydelse skiftar då den förekommer i många olika kulturer.

 

I mitt sökande efter spiralens betydelse har jag stött på ord som: balans, framåtskridande, riktning, initiering, centrerande, expanderande, medvetenhet, förening, utveckling och resande.

Vidare finns evolution och holistiskt växande, kontakt och förbund med det gudomliga och släppa taget, kapitulera och frige med i det jag hittat om spiralens betydelse.

Wisdom Keeper/Shaman Kiesha Crowther, kallad ”Little Grandmother”, ger i ett budskap till världen, exempel på spiralens betydelse i olika kulturer.

(2010 with Shaman, Kiesha Crowther från minut 26)

Här nedan återger jag, fritt översatt, några av dem:

Kelterna och folkslag från norr – världsalltet, evighet, gudinnan

Romare/Greker – ”The One”, själens enhet, från gudarna

Aboriginerna – Allt det som är ärovördigt/saligt

Islamisk befolkning– Använder spiralen för heliga saker som inte kan skrivas. De använder spiralen för den är helig

Afrikanska kulturer – livmodern, den stora modern och gudinnan

Asiater – Början till allt liv, där gudarna kommer ifrån

Indien – ”The One”, kvinnlig sexualitet och i deras spiral kan man hitta Fibonaccis sekvens

USA:s ursprungsbefolkning – All energi, medvetenhet, den stora anden

Hopiindianerna – De heliga, Allt levande, resan för allt levande

Mayafolket – årstiderna, solstånden, livets cirkel, allt liv

Polyneser – odödlighet

 

Det finns säkert massor av exempel på spiralformer i naturen och mänskliga uppfinningar som jag inte tagit upp. Och även fler anledningar till användning, av både enkel och djupare karaktär, än jag tänkt på. När vi väl fått upp ögonen för spiralen som form och symbol, kan vi hitta egna exempel, betydelser och användningsområden runt omkring oss.

 

Den betydelsen av spiralen som jag återger här, är det jag i mitt hjärta känt stämmer överens med spiralen som symbol. Därför åligger det läsaren själv att söka kunskap om spiralens betydelse.

Livsspiralen © 2015